Regulamin konkursu „500+ z Rest Nest”

Rest Nest Sp. z o.o

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Rest Nest Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11 / 6 piętro 02-673 Warszawa, NIP: 5213945313 zwana dalej „Organizatorem” albo „Rest Nest”.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.instagram.com/rest_nest_life/

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców, jeżeli jest się małoletnim. Rodzic jest wtedy uczestnikiem konkursu.
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające zweryfikowane konto w serwisie Instagram oraz obserwujące profil @rest_nest_life.
7. Konkurs trwa od 21 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem profilu na Instagramie oraz w wiadomości prywatnej na Instagramie.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/rest_nest_life/

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu polecenia potencjalnego klienta do doradcy Rest Nest lub na adres e-mail: halo@restnest.pl, w taki sposób, aby możliwe było zweryfikowanie daty i godziny przekazania polecenia w przypadku, gdy dojdzie do remisu.
11. Każde polecenie musi zawierać dane kontaktowe poleconej osoby.
12. Sprzedający musi potwierdzić, że został polecony przez danego uczestnika.
13. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.

Kryteria skuteczności polecenia

15. Polecenie uznaje się za skuteczne, gdy polecona osoba podpisze z Rest Nest Umowę Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości na wyłączność na minimum 3 miesiące lub umowy innej niż wyłączność,  jeśli w jej wyniku dojdzie do sprzedaży nieruchomości przez Rest Nest.

16. Polecane Nieruchomości muszą się znajdować w Warszawie lub okolicach
17. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy z klientami sprzedającymi.

Nagroda

18. Za każde skuteczne polecenie uczestnik otrzymuje 500 zł, niezwłocznie po spełnieniu kryterium skuteczności.
19. Na zakończenie konkursu, spośród osób, które zgłoszą co najmniej 2 polecenia, trzech uczestników z największą liczbą skutecznych poleceń otrzyma nagrody główne:

• I miejsce: 4000 zł
• II miejsce: 2000 zł
• III miejsce: 1000 zł

20. W przypadku remisu decyduje, kto pierwszy dokonał polecenia.
21. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy Rest Nest Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11 / 6 piętro 02-673 Warszawa
22. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.10.2024, po tym terminie nagroda traci ważność.
23. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu https://www.instagram.com/rest_nest_life/ na Instagramie.
24. Uczestnicy zgadzają się na ewentualne uwiecznienie momentu wręczenia nagród.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
27. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Ogłoszenie wyników

28. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Rest Nest na Instagramie do 20 września 2024 roku.
29. Nagrody główne zostaną wypłacone do 30 września 2024 roku.

Reklamacje

30. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: halo@restnest.pl
31. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
32. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
33. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: „Konkurs na Instagramie – 500+ z Rest Nest”.
34. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

35. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Rest Nest Sp. z o.o. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: halo@restnest.pl
36. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zebrane przez stronę na Instagramie @rest_nest_life.
37. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
38. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji konkursu

Postanowienia końcowe

39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
40. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu https://www.instagram.com/rest_nest_life/.
42. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.